Burak Kutbay'ın Kişisel Blogu

Yazılım ile Hayatı İdare ettirme çabasından notlar.

Kazakça Sayılar

Нөл (Nöl) : Sıfır
Бір (Bir) : Bir
Екі (Eki) : İki
Үш (Üş) : Üç
Төрт (Tört) : Dört
Бес (Bes) : Beş
Алты (Altı) : Altı
Жеті (Jeti) : Yedi
Сегіз (Segiz) : Sekiz
Тоғыз (Toğız) : Dokuz
Он (On) : On
Жиырма (Jïırma) : Yirmi
Отыз (Otız) : Otuz
Қырық (Qırıq) : Kırk
Елу (Elw) : Elli
Алпыс (Alpıs) : Altmış
Жетпіс (Jetpis) : Yetmiş
Сексен (Seksen) : Seksen
Тоқсан (Toqsan) : Doksan
Жүз (Jüz) : Yüz
Мың (Mıñ) : Bin
Миллион (Mïllïon) : Milyon
Миллиард (Mïllïard) : Milyar